หน้าหลัก
logisotbotb2 person


การประหยัดพลังงาน
linkคำนวณค่าไฟภายในบ้าน
linkโปรแกรมคำนวณค่าน้ำ
เกี่ยวกับขยะรีไซเคิล
linkวิธีการแยกขยะ
linkคู่มือขยะรีไซเคิล
รู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
รู้เรื่องเกี่ยวกับคำย่อ
เมื่อ 21 ก.ย. 59 เวลา 1030 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 เป็นประธาน ในพิธีประดับ เครื่องหมายยศให้กับข้าราชการของหน่วย ที่ได้รับ เลื่อนยศสูงขึ้น ตามโครงการเกษียณอายุราชการประจำปี 59 จำนวน 29 นาย, ประดับยศนายทหารชำนาญงาน จำนวน 7 นาย และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้า ราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 นาย ณ บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม. วันที่ 17 ก.ย. 59 เวลา 1009 พ.อ.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รอง.ผบ.มทบ.21 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานในพิธี และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่า ทรัพย์ทวีธรรมาราม บ.บุเจ้าคุณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม.
เมื่อ 16 ก.ย. 59 เวลา 1000 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 พร้อมด้วย คุณณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 และคณะ ประกอบด้วย ภริยา รอง.ผบ.มทบ.21 (2), ภริยา เสธ.มทบ.21, และภริยา รอง.เสธ.มทบ.21 (1, 2) ร่วมพิธีทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ณ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม เมื่อ 14 ก.ย. 59 เวลา 1330 มทบ.21 ร่วมกับ รพ.ค่ายสุรนารี และ ทต.หนองไผ่ล้อม นำกำลังพล และเครื่องมือ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการชุมชนบ้านพักหน้า รพ.ค่ายสุรนารี ในกิจกรรมประกอบด้วย พ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย, กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามร่อง ระบายน้ำ และภาชนะ, ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อให้ เป็นทางน้ำไหลไม่อุดตัน, ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ณ ชุมชนบ้าน พักข้าราชการทหารหน้า รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 11 ก.ย. 59 เวลา 1700 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ร่วมกิจกรรมในพิธีลงนาม ในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอ ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ ระหว่าง ผวจ.น.ม. กับผู้บริหาร ทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดให้มีกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559" ในวันเดียวกันนี้ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธาน ในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จว.น.ม. ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 4 ก.ย. 59 เวลา 1000 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.๒๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุง ยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมเยียนบ้านราษฎร เพื่อช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย และสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน ๑๖๔ ครัวเรือน โดยมี นายอภัย จันทะจุลกะ รอง.ปธ. มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ฯ และคณะ เป็นประธานในพิธี โดยมีนาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดบ้านตะปัน ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จว.น.ม.
เมื่อ 1 ก.ย. 59 เวลา 1030 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 กรุณาเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูของ นศท.ศฝ.รร.จักราชวิทยา โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 และ ผกท.นศท.รร.จักราชวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม รร.จักราชวิทยา อ.จักราช จว.น.ม. เมื่อ 28 ส.ค. 59 เวลา 0730 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.๒๑ และคุณณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ภริยา ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ 1984 ทำดีเพื่อแม่" เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ บริเวณสนามหน้า สง.ทต.หัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จว.น.ม.
== ข่าวประกวดราคา== (ข่าวประกาศที่ผ่านมา)
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคางานจ้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการซ่อมบำรุงระบบประปา ของหน่วยในกองทัพบก ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ (แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก, ศูนย์การสนุขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก และ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมแซมอาคาร ของหน่วย กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก และ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมแซมอาคาร ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (tor) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ให้กับแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำโรงสูบหมายเลข ๑๗/๒๗ ให้กับ กรมทหารพรานที่ ๒๖ ค่ายปักธงชัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาป้ายชื่อโลหะ,เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายเหล่า (โลหะชุบทอง) สำหรับพลทหารกองประจำการ (พลฯ ปี ๑ ผลัด พ.ค.๕๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาป้ายชื่อโลหะ,เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายเหล่า (โลหะชุบทอง) สำหรับพลทหารกองประจำการ (พลฯ ปี ๑ ผลัด พ.ย.๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานชนิดต่างๆ ให้กับกองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเลี้ยงรื่นเริงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเบา ๔ x ๔ ของ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔X๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้กับกองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา ให้กับ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาป้องกัน และกำจัดศัตรูทำลายไม้ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างซ่อมแซมของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ โดยวิธีวางเหยื่อล่อ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมอาคารกองบังคับการกองพัน หมายเลข ๑/๔๗ ให้กับ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมอาคารโรงงานซ่อมสร้าง หมายเลข ๑๖๐/๑๕ ให้กับกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบกรอกน้ำ ประจำสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถยนต์โดยสารธรรมดา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมปรับปรุงระบบไฟ้าฟ้าอาคารเรือนรับรองของ กองบังคับการ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ อาคารหมายเลข
๓๑/๒๙ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง งานซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ แผนเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบกรอกน้ำ ประจำสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานแลกเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แผนเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดหาวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แผนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานซ่อมรถแทรคเตอร์กสิกรรมล้อยางสายการสัตว์ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจ้างเลี้ยงรื่นเริงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ของ ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุนระบายอากาศ ประจำคลัง สป.๕ ของ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและติดตั้งระบบการลงดิน ประจำคลัง สป.๕ ของกรมทหารราบที่ ๒๓ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ และ กองพันทหารรราบมลฑลทหารบกที่ ๒๑ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์สายสรรพาวุธ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
== ข่าวประกาศ ==
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 และ 9 คน ต้านยาเสพติดสุรนารีคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายททหารประทวน(อัตราสิบเอก) รับสมัคร ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๙
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ( ๑ อัตรา )
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ( ๑ อัตรา )
การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติดสุรนารีคัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๔๘ (เต็มแล้ว)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตราสิบเอก ) รับสมัคร ๑๙-๒๒ พ.ค.๕๘
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ( อัตรา สิบเอก )
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) รับสมัคร ๑๐ - ๑๔ พ.ย.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๘ - ๓๑ ต.ค.๕๗
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ๘ อัตรา)
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๑ - ๒๕ เม.ย.๕๗
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( ๔ อัตรา ) รับสมัคร ๒๐-๒๗ มี.ค.๕๗
ประกาศฯเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(๒ อัตรา) รับสมัคร ๒๗ ก.พ.- ๖มี.ค.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิงอัตราสิบเอก ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๗ ก.พ.- ๖มี.ค.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( ๒ อัตรา )
== ข่าวสารทั่วไป ==
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ 2558
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ
# พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการฯ ประจำ ต.ค.๕๕
# ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งกองทัพบกที่ 291/2555
# File PDF ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
# ศัพท์ทหารที่ควรรู้
#คู่มือการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก 
#ห้องสมุดออนไลน์
#ศูนย์ E-Learning กองทัพบก ( Royal Thai Army e-learning Center )
# ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบกอิเลคทรอนิสก์( e-army )
# คู่มือนายทหาร
 
 
มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.21 โทร 044-255530 ต่อ 22530  ทบ.22530
e-mail : 21mchq@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

Free Web Site Counters
ประวัติหน่วย           ภารกิจ / การจัด   / วิสัยทัศน์             ทำเนียบ ผบ.มทบ.        ผู้บังคับบัญชา        ปฎิทินงาน/กิจกรรม
Filedownload ด้านสิทธิกำลังพล
หนังสือเรื่องแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
แผ่นพับสิทธิข้าราชการบำนาญ
แผ่นพับสิทธิข้าราชการประจำการ
หลักฐานขอรับสิทธิต่างๆ
สิทธิกำลังพล ปบ.งานสนาม
สิทธิ น.,ส.พล.ฯ อส.ทพ.ปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันประเทศและจชต.
กรณีข้าราชการประจำการเสียชีวิต
กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักทะเบียน
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการในระบบ GFMIs
ขั้นตอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการในระบบ GFMIS
แผ่นพับ การรายงานตัวผู้รับ
เบี้ยหวัด บำนาญรายใหม่
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการลงข้อมูล
ขั้นตอนปฎิบัติการลงข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลประวัติบุคคล
แบบฟอร์มการเบิกเงิน
ฟังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย
เนื้อเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย
การรับการตรวจสอบและประเมินผล
การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารของกองทัพบก
* ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
* ด้านอุดมการณ์ทหาร
* ด้านการพัฒนารักษาขวัญ
* ด้านการพัฒนาคุณธรรม
และการรักษาวินัย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๒๑

----เกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชน----
-ข้อมูลสถานีวิทยุของ กสทช.-
พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑