หน้าหลัก
logisotbotb2 person


การประหยัดพลังงาน
linkคำนวณค่าไฟภายในบ้าน
linkโปรแกรมคำนวณค่าน้ำ
เกี่ยวกับขยะรีไซเคิล
linkวิธีการแยกขยะ
linkคู่มือขยะรีไซเคิล
รู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
รู้เรื่องเกี่ยวกับคำย่อ
 
เมื่อ 11 เม.ย. 60, เวลา 1430 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมเป็น ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ภารกิจจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนใน ห้วงเทศกาล สงกรานต์ 2560 ณ บริเวณหน้าศาลปกครอง ถนนบายพาส-เลี่ยงเมือง อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 11 เม.ย. 60, เวลา 1300 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง " ประจำปี 2560 โดยได้รับมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 26 ใบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้หน่วยต่างๆ ของ ศบภ.มทบ.21 โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธาน ณ สนามหน้า บก.พล.พัฒนา 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 10 เม.ย. 60, เวลา 0830 คณะผู้บังคับบัญชา มทบ.21 , คณะชมรมแม่บ้าน มทบ.21 , กำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธ ีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจาก พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 และคุณณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.21 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานรวมแถวหน้า บก.มทบ.21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 7 เม.ย. 60 เวลา 08.15 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 และคณะได้เดินทางไป สังเกตเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำ การ ประจำปี 60 โดยมี พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ ประธานการตรวจเลือกให้การต้อนรับ ณ ห้างสรรพ สินค้าเดอะมอล์ล นครราชสีมา
เมื่อ 7 เม.ย. 60 เวลา 13.15 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 และคณะได้เดินทางไป สังเกตการณ์ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ ประจำปี 60 โดยมี พ.อ.ไท ชาญกุล ประธานการตรวจเลือกให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อ 6 เม.ย. 60, เวลา 0900 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ได้เข้าร่วมพิธีถวายราช สักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องใน " วันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช " และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานฯ ณ หอประชุม เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง อ.เมือง จว.น.ม.
เมื่อ 6 เม.ย. 60, เวลา 1500 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ได้เข้าร่วมพระราชพิธีประ กาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานฯ ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 5 เม.ย. 60, เวลา 1130 พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ.21 ได้เข้าตรวจสร้างสนาม กีฬาแบบมาตรฐาน ที่จัดสร้างให้กับกำลังพล ได้ออกกำลังกาย ใส่ใจในสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ตามนโยบายของกองทัพบก ณ บริเวณด้านหน้า สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.
== ข่าวประกวดราคา== (ข่าวประกาศที่ผ่านมา)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างหล่อหลักเขตกองทัพบกและ ป้ายแสดงแนวเขตที่ดินกองทัพบกของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา ให้กับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมแซมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๕ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคางานจ้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการซ่อมบำรุงระบบประปา ของหน่วยในกองทัพบก ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ (แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก, ศูนย์การสนุขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก และ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมแซมอาคาร ของหน่วย กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก และ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานซ่อมแซมอาคาร ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (tor) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนส์ (e - bidding)
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ให้กับแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำโรงสูบหมายเลข ๑๗/๒๗ ให้กับ กรมทหารพรานที่ ๒๖ ค่ายปักธงชัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาป้ายชื่อโลหะ,เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายเหล่า (โลหะชุบทอง) สำหรับพลทหารกองประจำการ (พลฯ ปี ๑ ผลัด พ.ค.๕๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาป้ายชื่อโลหะ,เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายเหล่า (โลหะชุบทอง) สำหรับพลทหารกองประจำการ (พลฯ ปี ๑ ผลัด พ.ย.๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดหาชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์ล้อและสายพานชนิดต่างๆ ให้กับกองสรรพวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเลี้ยงรื่นเริงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเบา ๔ x ๔ ของ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔X๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้กับกองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา ให้กับ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาป้องกัน และกำจัดศัตรูทำลายไม้ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างซ่อมแซมของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ โดยวิธีวางเหยื่อล่อ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมอาคารกองบังคับการกองพัน หมายเลข ๑/๔๗ ให้กับ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างซ่อมอาคารโรงงานซ่อมสร้าง หมายเลข ๑๖๐/๑๕ ให้กับกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบกรอกน้ำ ประจำสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่องสอบราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศและรถยนต์โดยสารธรรมดา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมปรับปรุงระบบไฟ้าฟ้าอาคารเรือนรับรองของ กองบังคับการ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ อาคารหมายเลข
๓๑/๒๙ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง งานซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ แผนเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบกรอกน้ำ ประจำสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานแลกเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แผนเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดหาวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แผนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานซ่อมรถแทรคเตอร์กสิกรรมล้อยางสายการสัตว์ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจ้างเลี้ยงรื่นเริงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ของ ของมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและลูกหมุนระบายอากาศ ประจำคลัง สป.๕ ของ แผนกที่ ๕ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าและติดตั้งระบบการลงดิน ประจำคลัง สป.๕ ของกรมทหารราบที่ ๒๓ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๓ และ กองพันทหารรราบมลฑลทหารบกที่ ๒๑ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานยนต์สายสรรพาวุธ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
== ข่าวประกาศ รับสมัคร ==
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ (อัตรา สิบเอก)
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ (อัตรา สิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนแลพบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตราสิบเอก ) รับสมัคร ๒๐ - ๒๒ มี.ค.๖๐
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตราสิบเอก ) รับสมัคร ๗-๙ ก.พ.๖๐
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 และ 9 คน ต้านยาเสพติดสุรนารีคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายททหารประทวน(อัตราสิบเอก) รับสมัคร ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๙
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ( ๑ อัตรา )
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ( ๑ อัตรา )
การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติดสุรนารีคัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๔๘ (เต็มแล้ว)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตราสิบเอก ) รับสมัคร ๑๙-๒๒ พ.ค.๕๘
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ( อัตรา สิบเอก )
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) รับสมัคร ๑๐ - ๑๔ พ.ย.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๘ - ๓๑ ต.ค.๕๗
ประกาศฯเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ( ๘ อัตรา)
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ (อัตราพลอาสาสมัคร)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๑ - ๒๕ เม.ย.๕๗
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิง บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( ๔ อัตรา ) รับสมัคร ๒๐-๒๗ มี.ค.๕๗
ประกาศฯเรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(๒ อัตรา) รับสมัคร ๒๗ ก.พ.- ๖มี.ค.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิงอัตราสิบเอก ( ๑ อัตรา ) รับสมัคร ๒๗ ก.พ.- ๖มี.ค.๕๗
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพิ่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( ๒ อัตรา )
== ข่าวสารทั่วไป ==
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ 2558
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก , กองทัพเรือ , กองทัพอากาศ
# พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการฯ ประจำ ต.ค.๕๕
# ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งกองทัพบกที่ 291/2555
# File PDF ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
# ศัพท์ทหารที่ควรรู้
#คู่มือการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก 
#ห้องสมุดออนไลน์
#ศูนย์ E-Learning กองทัพบก ( Royal Thai Army e-learning Center )
# ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบกอิเลคทรอนิสก์( e-army )
# คู่มือนายทหาร
 
 
มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พัฒนาเว็บไซด์โดย ฝสส.มทบ.21 โทร 044-255530 ต่อ 22530  ทบ.22530
e-mail : 21mchq@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :

Free Web Site Counters
ประวัติหน่วย           ภารกิจ / การจัด   / วิสัยทัศน์             ทำเนียบ ผบ.มทบ.        ผู้บังคับบัญชา        ปฎิทินงาน/กิจกรรม
Filedownload ด้านสิทธิกำลังพล
หนังสือเรื่องแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
แผ่นพับสิทธิข้าราชการบำนาญ
แผ่นพับสิทธิข้าราชการประจำการ
หลักฐานขอรับสิทธิต่างๆ
สิทธิกำลังพล ปบ.งานสนาม
สิทธิ น.,ส.พล.ฯ อส.ทพ.ปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันประเทศและจชต.
กรณีข้าราชการประจำการเสียชีวิต
กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักทะเบียน
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการในระบบ GFMIs
ขั้นตอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการในระบบ GFMIS
แผ่นพับ การรายงานตัวผู้รับ
เบี้ยหวัด บำนาญรายใหม่
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนการลงข้อมูล
ขั้นตอนปฎิบัติการลงข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลประวัติบุคคล
แบบฟอร์มการเบิกเงิน
ฟังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย
เนื้อเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย
การรับการตรวจสอบและประเมินผล
การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารของกองทัพบก
* ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
* ด้านอุดมการณ์ทหาร
* ด้านการพัฒนารักษาขวัญ
* ด้านการพัฒนาคุณธรรม
และการรักษาวินัย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๒๑

----เกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชน----
-ข้อมูลสถานีวิทยุของ กสทช.-
พลตรี วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑